Step4Excellence

STEP4Excellence

STEP4Excellence

Camu i Ragoriaeth – Llwybr Prifysgol Abertawe i Wella Profiad y Myfyrwyr

Mae Camu i Ragoriaeth yn rhaglen bwysig a gynhelir ar y cyd rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, ac mae ganddi un prif nod: gwella profiad ein myfyrwyr yma yn Abertawe yn sylweddol.

Rydym nawr yn ail flwyddyn y rhaglen, a byddwn yn cynnwys dwy thema newydd yn ein gwaith.

Ers ei sefydlu ym mis Gorffennaf 2015, mae'r prosiect wedi gwneud cynnydd cryf yn ei flwyddyn gyntaf ar themâu sy'n ymwneud â:

Newid diwylliannol - mae'n canolbwyntio ar ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr drwy wella cyfathrebu a'r ymdeimlad o gymuned ar gyfer staff a myfyrwyr

Ymgysylltu â myfyrwyr - sicrhau lle canolog i fyfyrwyr mewn gweithgareddau ymgysylltu drwy wella system Cynrychiolydd y Myfyrwyr, cyflwyno arweinwyr ymgysylltu â myfyrwyr yn y colegau a chreu fforymau staff a myfyrwyr ar draws y sefydliad.

Cymorth academaidd a bugeiliol - sicrhau cymorth priodol i fyfyrwyr drwy greu system newydd o gymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr a ddarperir gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol i ymdrin ag amrywiaeth eang o faterion.

Dysgu ac addysgu - darparu'r addysgu gorau posib drwy gyflwyno mesurau megis y fframwaith Datblygu Proffesiynol Parhaus i staff.

 

Mae'r prosiect bellach yn symud i'w ail flwyddyn a bydd yn parhau i weithio mewn partneriaeth agos â chydweithwyr academaidd, gwasanaethau proffesiynol ac Undeb y Myfyrwyr gan ganolbwyntio ar ddwy thema newydd:

Grymuso myfyrwyr:

 • Grymuso myfyrwyr drwy greu diwylliant a chymuned o ymarfer drwy ymgysylltu â chymdeithasau academaidd
 • Grymuso llais y myfyriwr drwy ddatblygu'r diwylliant adborth
 • Grymuso staff a myfyrwyr drwy ddiwylliant o greu ar y cyd

Cyfranogiad myfyrwyr:

 • Gwella diwylliant o addysg ddigidol
 • Rhyngweithio myfyriwr i fyfyriwr
 • Cynnwys myfyrwyr wrth gynllunio modiwlau

 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn llwyr gefnogol i'r prosiect ac mae'n credu'n angerddol yn yr ymdrech i wella profiad cyffredinol y myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Abertawe.

"Mae Camu i Ragoriaeth yn brosiect sy'n rhoi myfyrwyr wrth wraidd ei amcanion," meddai llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, Lloyd Harries.

"Roedd y pwyslais y llynedd ar sawl thema, ac mae nifer o agweddau ar fywyd myfyrwyr wedi cael eu gwella o ganlyniad uniongyrchol. Mae cynrychiolaeth myfyrwyr wedi gwella ar draws yr ysgolion a'r colegau, a chrëwyd rhwydwaith Bywyd Myfyrwyr newydd sbon.

"Rydym yn barod nawr i ddechrau dwy thema newydd: Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Dysgu a Grymuso Myfyrwyr i Ddysgu.

"Mae'r themâu hyn yn bwysig i fyfyrwyr yn Abertawe, ond maen nhw'n flaenoriaeth i'r holl fyfyrwyr ledled y Deyrnas Unedig hefyd.

"Rydym yn llawn cyffro fel Undeb y Myfyrwyr ynghylch parhau i weithio'n agos gyda'r Brifysgol i wella profiad y myfyrwyr yn barhaus ar y cyd."

Y Tîm

Nod Camu i Ragoriaeth yw cydweithio rhwng y Brifysgol a'r myfyrwyr. Gan ystyried hynny, mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr unwaith eto'n arwain y ddwy thema newydd ar y cyd.

Gyda'i gilydd, mae'r arweinwyr hyn yn gyfrifol am ysgogi cynnydd a chanlyniadau eu themâu.

Arweinydd Prosiect Camu i Ragoriaeth - yr Athro Martin Stringer

Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Dysgu - Dr Stephen McVeigh, Robiu Salisu

Grymuso Myfyrwyr i Ddysgu – Adam Shore, Robyn Lock, Chris Wilson

 

Yn eu tro, caiff yr arweinwyr eu cefnogi gan staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol ar y cyd â myfyrwyr gwirfoddol a chynrychiolwyr myfyrwyr.

Cynnydd yr Ymgynghoriad

Cynhaliwyd y broses ymgynghori dros aeaf 2015/6 yng Nghampws Parc Singleton, y Bae a Chaerfyrddin. Cafwyd pedwar grŵp ffocws gyda staff a myfyrwyr, ynghyd ag arolwg o'r holl staff.

 

Mae'r Adborth a dderbyniwyd drwy'r ymgynghoriadau hyn wedi cyfeirio Camu i Ragoriaeth ac mae'r ddogfen hon yn amlinellu cynnydd y daith hon.

 

Ymgynghori

 

1. A ydych yn teimlo eich bod yn rhan o gymuned yn y Brifysgol?

 

Yn gyffredinol y teimlad yw bod myfyrwyr a staff yn rhan o gymuned ar lefel pwnc, adran neu bortffolio. Mae llawer llai o naws cymuned ar lefel Coleg, fodd bynnag, a llai fyth ar lefel Prifysgol.

 

Beth rydym yn ei wneud:

 • Rydym wedi amlygu'r angen i wella cyfathrebu mewnol â staff.
 • Byddwn yn edrych ar ffyrdd o wella profiadau sy'n dod â myfyrwyr a staff at ei gilydd.
 • Rydym yn mynd trwy broses o ddatblygu pecyn cymorth Cymdeithasau Academaidd.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

2. Sut ydych yn ymwneud â dewis beth rydych yn ei ddysgu?

Roedd amrywiaeth eang o atebion, yn amrywio o ymglymiad cryf adeg cynllunio i beidio â chael gofyn cwestiynau mewn darlithoedd.

 

Beth rydym yn ei wneud:

 • Rydym yn edrych ar ddarparu mwy o ddatblygu proffesiynol parhaus i staff o ran ymgysylltu â myfyrwyr adeg cynllunio dysgu a gynigir gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe.
 • Byddwn yn edrych ar sut i gynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr fod yn rhan o gynllunio dysgu drwy brosiect newydd i ddiwygio'r cwricwlwm.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

3. Sut ydych yn ymwneud â dewis sut rydych yn dysgu, gan gynnwys asesu?

 

Mynegwyd ystod o farnau:

-        Roedd y dewis modiwlau'n amrywio'n sylweddol ar draws cyrsiau; nid oes dewis gan rai, fel arfer oherwydd achrediad corff proffesiynol, ac mae dewis eang iawn gan eraill.

-        Teimla rai staff mai nhw yw'r arbenigwyr ac y dylai myfyrwyr ddibynnu arnynt i gynnig y cynnwys cywir.

-        Roedd staff eraill yn fwy parod i weithio gyda myfyrwyr fel partneriaid ar gynnwys, os caniateir hynny han achrediad allanol.

-        Roedd barn y myfyrwyr ar asesu yn gymysg; roedd rhai yn derbyn y dull asesu arferol ar gyfer eu disgyblaeth, ond roedd eraill eisiau cyfle i roi cynnig ar sgiliau newydd e.e. posteri a chyflwyniadau.

 

Beth rydym yn ei wneud:

 • Dylid cynyddu ffocws a chynnwys dewis myfyrwyr sy'n berthnasol o fewn rhaglenni drwy Ddiwygio'r Cwricwlwm.
 • Adolygu patrymau asesu fel rhan o Ddiwygio'r Cwricwlwm.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

4. Pa mor gyfrifol ydych chi'n teimlo am eich dysgu eich hun?

 

Roedd teimlad cyffredin ymhlith myfyrwyr eu bod yn gyfrifol am eu dysgu eu hunain a bod eu canlyniadau yn gymesur â'u hymdrech. Mae myfyrwyr yn gwybod mai eu cyfrifoldeb nhw yw hyn, ond roedd y broses bontio'n anodd i rai yn y lle cyntaf.

Beth rydym yn ei wneud:

 • Archwilio sut i symud myfyrwyr o “ddiwylliant o ddibyniaeth” i fod yn ddysgwyr annibynnol.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

5. Sut ydych chi’n teimlo am roi adborth ar eich dysgu?

 

Roedd y staff a'r myfyrwyr yn gwerthfawrogi adborth ffurfiol wyneb yn wyneb. Teimla rai, fodd bynnag, y gall fod yn rhy hwyr i helpu i wella, ond dywed rai myfyrwyr bod yr adborth er budd myfyrwyr y dyfodol. Dywedodd rai myfyrwyr yr hoffant wybod sut y defnyddir yr adborth hefyd.

 

Beth rydym yn ei wneud:

 • Rydym yn ystyried creu map adborth i ddangos beth sy'n digwydd yn y cylch adborth.
 • Dangos llwybrau adborth yn amlwg ar dudalen we Myfyrio.
 • Cynnal adolygiad cyfannol o adborth.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

6. Beth yw eich barn ar y cyngor a chymorth academaidd rydych yn ei dderbyn ar gyfer eich dysgu?

 

Adroddodd y myfyrwyr gymysgedd o brofiadau o diwtoriaid personol, tiwtorialau ac oriau swyddfa – rhai yn dda iawn, eraill methu cysylltu â nhw; weithiau roedd tiwtorialau'n ymddangos yn arwynebol ac er mwyn presenoldeb yn unig. Awgrymwyd rhagor o gymorth gan eu cymheiriaid – myfyrwyr trydedd flwyddyn, mentora cymheiriaid ar-lein, myfyrwyr blynyddoedd uwch a myfyrwyr PhD cyflogedig mewn labordai.

 

Beth rydym yn ei wneud:

 • Edrych ar ddatblygu fframwaith gofal academaidd a bugeiliol.
 • Byddai'n cynnwys rhwydwaith bywyd myfyrwyr, creu mentoriaid academaidd personol a sgiliau astudio academaidd.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

7. Beth yw eich barn ar y gefnogaeth sydd ar gael i helpu myfyrwyr â'r heriau personol yn eu bywydau?

 

Yn gyffredinol y teimlad yw ei fod yn hawdd cysylltu â'r Gwasanaethau Myfyrwyr gyda llawer o e-byst. Ond, weithiau gallai myfyrwyr gael eu trosglwyddo o un person i'r llall. Byddai rhagor o wybodaeth ar Blackboard i bobl nad ydynt am ofyn cwestiynau yn ddefnyddiol. Er bod Tiwtoriaid Personol yn bwynt cyswllt cyntaf da ar gyfer problemau, maent yn brysur iawn yn aml. Byddai rhagor o sesiynau galw heibio yn well drwy Diwtoriaid Personol.

Beth rydym yn ei wneud:

 • Edrych i wella gwasanaethau lles myfyrwyr ar draws y sefydliad, gan gynnwys gwasanaethau ar-lein.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

9. Beth yw eich barn ar gynrychiolaeth y myfyrwyr?

 

Teimla rai myfyrwyr fod y cynrychiolwyr yn dda a bod y system wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf, ond gellir gwella mwy fyth. Canolbwyntiodd yr adborth ar wella hyrwyddo ac ymwybyddiaeth o'r system gynrychiolaeth yn benodol. Weithiau nid oedd y cynrychiolwyr yn cynrychioli'r holl fyfyrwyr, yn enwedig myfyrwyr rhyngwladol. Mae heriau a chyfleoedd gyda rhai grwpiau myfyrwyr. Gwnaethpwyd llawer o sylwadau am ddiffyg ymwybyddiaeth o bwy yw'r cynrychiolwyr.

 

Beth rydym yn ei wneud:

 • Gwella'r system cynrychiolwyr myfyrwyr.
 • Paratoi amserlen cynrychiolwyr myfyrwyr yn dangos amserlen y digwyddiadau.

 

 

-----------------------------------------------------------------

Newyddion

Chewfror 2017:

Newyddion Camu i Ragoriaeth:

Mae digwyddiadau diweddar a gynhaliwyd gan Camu i Ragoriaeth wedi nodi cyfres o weithgareddau a gaiff eu hystyried dan ddwy o themâu'r prosiect, sef Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Dysgu a Grymuso Myfyrwyr i Ddysgu.

Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Dysgu:

Mae'r gyntaf o dair blaenoriaeth a nodwyd yn y thema hon yn ymwneud â gwella diwylliant o addysg ddigidol ac mae dau brif weithgaredd ynghlwm wrth yr elfen hon. Yr un gyntaf yw cydweithio i greu adnoddau ar gyfer dulliau digidol o gyflwyno dysgu ffurfiannol, a'r ail yw darparu hyfforddiant Amgylchedd Dysgu Rhithwir i staff ar draws y sefydliad.

Mae gwella'r cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio myfyriwr i fyfyriwr yn ystyried y posibilrwydd o drefnu ymweliad cyfnewid gyda myfyrwyr Prifysgol Newcastle er mwyn cael dealltwriaeth o sut mae modiwlau'n cael eu datblygu yno. Ystyrir hefyd digwyddiadau lle gall myfyrwyr  gyflwyno eu hymchwil i'w cyd-fyfyrwyr, a'r posibilrwydd o greu rôl llysgennad dysgu i ystyried y cyfleoedd ar gyfer dysgu ar draws cyfnodau.

Cynnwys myfyrwyr wrth gynllunio modiwlau - ystyrir modelau posib ar gyfer cynllunio asesu hyblyg a sefydlu rhesymeg dros asesu ffurfiannol, ynghyd ag adnoddau i staff eu defnyddio.

Grymuso Myfyrwyr i Ddysgu:

Grymuso myfyrwyr i weithredu - ystyrir creu cyswllt ym mhob Coleg ac Uned Gwasanaeth Proffesiynol at ddiben cefnogi myfyrwyr sydd am drefnu digwyddiadau, gwneud cymdeithasau academaidd yn elfen hanfodol o fywyd Colegau, ffurfioli'r broses drosglwyddo o flwyddyn i flwyddyn, creu fideo i amlygu buddion cymdeithasau academaidd a chreu map neu siart llif o brosesau llywodraethu a strwythurau'r Brifysgol i helpu myfyrwyr i ddeall sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud.

Grymuso llais y myfyrwyr  - y nod yw dangos newidiadau a wnaed i fodiwlau o ganlyniad i adborth drwy gynnwys yr wybodaeth yn y catalog modiwlau, archwilio'r ffyrdd gorau o roi adborth i fyfyrwyr am newidiadau i raglenni mewn fforymau myfyrwyr a staff a rhoi gwybod i fyfyrwyr am newidiadau mewn llawlyfrau rhaglenni ac ar dudalennau gwe o'r enw Newid gyda'n Gilydd.

Grymuso diwylliant o greu ar y cyd rhwng staff a myfyrwyr - bydd y pwyslais ar greu canllawiau i ddefnydd o 'ffenestr y myfyrwyr' yng nghyfarfodydd Byrddau Astudiaethau, er mwyn helpu wrth gynllunio ac adolygu rhaglenni a chefnogi cynrychiolwyr myfyrwyr a chymdeithasau drwy ddarparu hyfforddiant ar sut i gyfrannu at eitemau agenda o'r fath. 

 

 

Chwefror 2017

Trafodaethau ar Effaith a Chanlyniadau

Mae tîm Camu i Ragoriaeth bellach wedi trafod yr holl adborth ac mae rhestr glir o flaenoriaethau ar gyfer y ddwy thema wedi dod i'r amlwg, sef:

Grymuso Myfyrwyr i Ddysgu:

 • Diwylliant a Chymuned - Grymuso gweithredu gan fyfyrwyr drwy greu diwylliant a chymuned ymarfer a grymuso llais y myfyrwyr. Hefyd, grymuso staff i fod yn hyderus wrth wrando ar fyfyrwyr ac ymgysylltu â nhw.
 • Diwylliant o adborth - Grymuso llais y myfyrwyr drwy ddatblygu diwylliant o adborth, gyda phwyslais penodol ar 'gau'r ddolen'
 • Creu ar y cyd - Grymuso staff a myfyrwyr drwy ddiwylliant o greu ar y cyd

 

Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Dysgu:

 • Rhyngweithio myfyriwr i fyfyriwr - Gwella a chynyddu cyfleoedd am ryngweithio llwyddiannus ac ystyrlon rhwng myfyrwyr
 • Cynllunio modiwlau - Cynnwys myfyrwyr wrth gynllunio modiwlau
 • Diwylliant digidol - Gwella diwylliant o addysg ddigidol, buddsoddi mewn technoleg newydd lle bynnag y bo modd ac uchafu cyfleoedd drwy'r dechnoleg bresennol

 

Ond er mwyn datblygu'r themâu hyn ymhellach, bydd angen eich help arnom. Mae Camu i Ragoriaeth yn rhaglen sydd â'r nod o wella profiad y myfyrwyr. I wneud hynny'n effeithiol, mae angen eich mewnbwn ac i chi gael lle canolog mewn trafodaethau a'r broses benderfynu.

I'r diben hwnnw, byddwn yn cynnal dau ddigwyddiad Effaith a Chanlyniad yn y Flwyddyn Newydd

 • Cynhelir y digwyddiad grymuso yn Ystafell y Bwrdd Gweithredol yn yr Ysgol Reolaeth  ar Gampws y Bae, rhwng 10.30am a 12.30pm ddydd Iau 2 Chwefror 2017
 • Cynhelir y digwyddiad cyfranogiad yn Ystafell Bwyllgor 2 rhwng 1.30 a 3.30pm ddydd Gwener 3 Chwefror

Prif nod y gweithdai hyn fydd penderfynu ar gwmpas y ddwy thema a sut caiff hyn ei gyflawni. Bydd angen eich cymorth chi arnom i ddatblygu rhai mesuriadau allweddol fel y gallwn weld effeithiolrwydd ac effaith ein cynigion yn glir.

Cofiwch, gallwch ddefnyddio'ch cyfranogiad ar eich Cofnod o Gyflawniad Addysg Uwch fel cofnod o'ch ymgysylltu â'r Brifysgol

Ac os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Catharine Jones yn c.r.jones@abertawe.ac.uk 

Gallwch gadw lle yn y digwyddiad Grymuso yma

Gallwch gadw lle yn y digwyddiad Cyfranogiad yma.

 

 

Hydref 2016:

A hoffech gyfranogi mwy yn eich dysgu?

Hoffem eich helpu i gyflawni hyn drwy ymuno â ni yn ein gweithdy Camu i Ragoriaeth am 10:15am ar ddydd Gwener, 21 Hydref!

Bydd y digwyddiad yn cynnwys sgwrs gan arbenigwr cyfranogiad myfyrwyr o'r Academi Addysg Uwch, Colin Bryson, a bydd yn ceisio'ch cyngor ar ddwy thema newydd:

 • Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Dysgu
 • Grymuso Myfyrwyr i Ddysgu

Byddwch yn edrych ar y canlynol gydag academyddion a staff proffesiynol:

Beth ydym ni'n ei wneud yn dda? Sut allwn wella ein gweithgareddau? Beth arall allwn ei wneud?

Yna caiff cynlluniau eu llunio ar gyfer pob Coleg i wneud gwahaniaeth go iawn i fyfyrwyr a staff!

Os hoffech helpu i wella'ch dysgu, gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad drwy glicio yma. Bydd lluniaeth ar gael a dylai'r digwyddiad orffen erbyn 1:30pm.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni: step4excellence@abertawe.ac.uk.

 

 

Mehefin 2016:

 • Mae cynllunio ar y gweill ar gyfer cyfathrebiad cynhwysfawr i’w gynnal ynglŷn â datblygu pecyn cymorth Cymdeithasau Academaidd. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn nhymor yr hydref.

 • 22 Mehefin – cynhaliwyd bwrdd rhaglen i adolygu cynnydd ar STEP4X 
 • Mwynhewch yr haf!

 

Mai 2016:

 • Cynlluniau ar y gweill ar gyfer ymgynghori â staff ar gynigion i ehangu fforymau staff /myfyrwyr a datblygu arweinwyr ymgysylltu â myfyrwyr yn y colegau. Bydd y rolau hyn yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu yn y colegau
 • 5 Mai – cynhaliwyd bwrdd rhaglen i adolygu cynnydd ar STEP4X 
Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version