Siarter Myfyrwyr

Y Siarter Myfyrwyr

Student Charter Header Image Welsh

Beth yw'r Siarter Myfyrwyr?

Crëwyd y Siarter Myfyrwyr gan fyfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol i adlewyrchu ein gwerthoedd, ein cymuned a'n dyheadau. Mae'r Siarter yn sicrhau y gall yr holl fyfyrwyr a staff gydweithio mewn amgylchedd o gydraddoldeb, ymddiriedaeth a pharch.

Darllenwch drwy’r adrannau isod i ddod yn gyfarwydd ynglŷn â sut allwch chi gymryd rhan.

Cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho fersiwn un dudalen o’r Siarter Myfyrwyr i’w hargraffu.

1. Undeb Y Myfyrwyr

1-su

2. Llais Myfyrwyr, Ymgysylltu a Phartneriaeth

2 - SVE&P

3. Cyfathrebu a Gwybodaeth

3 - C&E

 • Mae gwybodaeth gynhwysfawr am bob agwedd ar eich astudiaethau prifysgol yn ein Canllaw Academaidd.
 • Rydym yn cynnig gwasanaethau a chyfathrebu o'r ansawdd uchaf.
 • Dylech wirio'ch cyfrif e-bost y Brifysgol a ffurfiau eraill o gyfathrebu yn rheolaidd.
 • Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich addysgu neu asesu cyn gynted â phosib.
 • Rhaid i chi ddweud wrth eich Coleg am unrhyw absenoldebau neu amgylchiadau arbennig a allai effeithio ar eich astudiaethau.
 • Gwnewch yn siŵr bod unrhyw wybodaeth bersonol (enw, cyfeiriad etc.) sydd gan y Brifysgol amdanoch wedi'i diweddaru.
 • Caiff ein holl wybodaeth amdanoch ei thrin yn gyfrifol ac yn gyfrinachol, yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.

4. Yr Iaith Gymraeg

4-WL

5. Sut Rydym yn Trin Ein Gilydd

5-HWTEO2

 • Rydym yn trin ein gilydd â chwrteisi a pharch.
 • Rydym yn trin pawb yn gyfartal, ni waeth beth yw eu hoedran, anabledd, rhyw (rhywedd), beichiogrwydd, mamolaeth, hil, crefydd, tueddfryd rhywiol neu hunaniaeth rhyweddol.
 • Darllenwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.
 • Anogwn berthnasoedd cadarnhaol â chymunedau lleol.
 • Mae gan bawb hawl i urddas wrth weithio ac astudio heb ragfarn nac aflonyddu.
 • Rydym yn parchu'r uchod yn ein cyfathrebiadau (gan gynnwys e-byst a chyfryngau cymdeithasol).
 • Rhaid i chi roi gwybod i'r Brifysgol os cewch eich cyhuddo o unrhyw drosedd.
 • Rydym yn llysgenhadon y Brifysgol yn ystod lleoliadau gwaith neu astudio.
 • Rydych yn gyfrifol am unrhyw westeion y dowch â nhw i'r Brifysgol.
 • Rydym yn cymryd honiadau o gamymddygiad yn ddifrifol iawn ac yn delio â hwy yn deg, gan ddilyn ein Côd a Gweithdrefnau Disgyblu.

6. Cyrraedd a Sefydlu

arrival

 • Cewch eich croesawu i'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau sefydlu.
 • Pan fyddwch yn cyrraedd am y tro cyntaf ac yn cofrestru, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â'r dogfennau a'r wybodaeth angenrheidiol.
 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd angen i chi ddarparu'r dogfennau angenrheidiol, gan gynnwys teithebau.
 • Pan fyddwch yn cyrraedd, dywedwch wrthym am unrhyw amgylchiadau arbennig neu anableddau.

7. Dysgu, Addysgu ac Ymchwil

LT&R

 • Rydym yn cynnig addysgu o ansawdd uchel a arweinir gan ymchwil ac a ysgogir gan ymarfer, wedi'i ddarparu a'i gefnogi gan staff ardderchog.
 • Rydym yn darparu mynediad at gymorth ac adnoddau ymchwil a dysgu o safon fyd-eang.
 • Byddwn yn eich paratoi ar gyfer y gweithle byd-eang, astudiaethau pellach a gyrfaoedd.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd gwych i astudio a gweithio dramor.
 • Rhaid i chi fynychu pob darlith, seminar a sesiynau eraill a drefnir drwy gydol y flwyddyn academaidd.

8. Cywirdeb Academaidd, Asesu ac Adborth

8-AIA&F

 • Rhaid i chi wneud eich gwaith eich hun. Sicrhewch eich bod yn osgoi llên-ladrad a ffurfiau eraill o arfer annheg.
 • Rhaid cyflwyno gwaith ar amser.
 • Dywedwch wrthym am unrhyw amgylchiadau arbennig sy'n effeithio ar eich gwaith neu'ch asesiadau.
 • Rydym yn rhoi adborth defnyddiol, eglur ac amserol ar waith a asesir.
 • Rydym yn creu amserlenni eglur ar gyfer cynllunio, cyflwyno, marcio a dychwelyd gwaith a asesir.
 • Dylech gael cyfleoedd ar gyfer asesu ffurfiannol.

9. Sut Rydym yn eich Cefnogi

9 - HWSY

10. Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd

10-PD&E

11. Apeliadau, Pryderon a Chwynion

12-YM

12. Eich Arian

6-YA&I

13. Iechyd, Llesiant, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

13-HWES

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version