Croeso i Fwrdd Swyddi'r Parth Cyflogaeth

null

Angen swydd ran-amser?

Am dderbyn interniaeth?

Yn chwilio am rôl raddedig?

Mae'r Parth Cyflogaeth yn dod â'n rhaglenni lleoliad gwaith ynghyd â swyddi i raddedigion a swyddi rhan-amser. Mae ein prif fwrdd swyddi yn cynnwys lleoliadau gwaith a chyfleoedd swyddi yn y Deyrnas Unedig. Rydym wedi cynnwys dolenni isod sy'n cynnwys gwybodaeth am fathau eraill o gyfleoedd.

Am wybodaeth am interniaethau WoW, SPIN a Santander, Cliciwch yma.

Cliciciwch yma nawr i gael mynediad i Fwrdd Swyddi'r Parth Cyflogaeth.

Peidiwch â bod ar eich colled!

null

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd.

Does dim angen i chi fod ar eich colled os ydych yn gwneud gwaith gwirfoddol neu ddi-dâl, os ydych yn mynd i gyfweliad ym mhen draw'r wlad, neu os oes angen i chi brynu cyfarpar arbenigol ar gyfer swydd. Ar gyfer unrhyw gost fel hyn, gallwch wneud cais am hyd at £100 i helpu eich gyrfa.

Gwnewch gais nawr, gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein syml, am Fwrsariaeth Cyflogadwyedd o hyd at £100.

Mae cyfarwyddiadau a gwybodaeth lawn ar gael yma:

Canllaw Bwrsari Cyflogadwyedd

Cyfleoedd Eraill

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn cyfri tuag at ennill Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe yn ogystal â gwobrau cyflogadwyedd eraill sydd ar gael i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r gwobrau hyn yn cael eu cofnodi yn Adroddiadau Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) myfyrwyr. Cliciwch yma am wybodaeth am yr amrywiol wobrau a’r adroddiadau HEAR. Gweler isod fanylion am gyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru ac yn ardal leol Abertawe:

  • Mae  Darganfod - Gwirfoddoli i Fyfyrwyr Abertawe yn elusen a arweinir gan wirfoddolwyr a sefydlwyd yn 1966 gan grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe gweithgar a oedd yn dymuno gwneud gwahaniaeth yn y gymuned leol. Heddiw, mae ganddynt dros 25 o brosiectau gwahanol a mwy na 300 o wirfoddolwyr gwerthfawr gan gynnwys ein myfyrwyr-ymddiriedolwyr. Diben y prosiect yw cyfoethogi bywydau pobl ddifreintiedig trwy hwyluso gweithgareddau cymdeithasol ystyrlon a magu perthnasau cadarnhaol gyda grwpiau cymunedol ar draws y ddinas. Mae'r gwaith yn cynnwys ymgysylltu â phlant a phobl ifainc o bob cefndir, unigolion sydd ag anghenion arbennig a phobl hŷn yn y gymuned.
  • Mae angen gwirfoddolwyr ar Y Ganolfan Eifftaidd ar y campws, nid yn unig i edrych ar ôl yr orielau’n ddyddiol ond er mwyn helpu gyda’r nifer fawr o bartïon ysgol sy’n dod ar ymweliad hefyd. Nid oes yn rhaid i chi feddu ar ddiddordeb yn yr Aifft ond byddai’n helpu!
  • Mae  Gwasanaeth Gwirfoddol Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am wirfoddolwyr i weithio gyda theuluoedd sy'n agored i niwed sy'n ymwneud â Gwasanaethau Plant Castell-nedd Port Talbot gan roi cymorth ar sail 2 awr yr wythnos. Yn benodol croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr gwrywaidd a benywaidd sy'n astudio pynciau sy'n ymwneud â maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac sy'n dymuno ennill profiad gwaith yn y gobaith y byddant yn ennill swydd yn y meysydd gofal proffesiynol. Anfonwch e-bost i RosierG@nptcvs.org.uk am wybodaeth bellach.
  • Mae Crisis ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr ledled De Cymru.  Ydych chi eisiau mynd i’r afael â digartrefedd a dysgu am y sector elusennol?  Ydych chi’n mwynhau gweithio gyda phobl ac eisiau gwneud gwahaniaeth?  Mae Crisis angen cymorth yn ein dosbarthiadau, ein swyddfa, ein gwasanaethau gweinyddol a TG, mewn digwyddiadau a gyda chodi arian ac ymgyrchoedd.  Cysylltwch â Victoria, Cydlynydd Gwirfoddolwyr ar 07422 072906 neu e-bostiwch Victoria.rodwell@crisis.org.uk am ragor o fanylion.
  • Cyngor ar Bopeth, Abertawe Castell-nedd Port Talbot. Mae gwirfoddolwyr wrth galon Cyngor ar Bopeth yn Abertawe Castell-nedd Port Talbot. Ni fyddai'r gwasanaeth yn bodoli hebddynt. Maent yn chwarae rôl allweddol mewn helpu cleientiaid gyda gwledd o faterion megis budd-daliadau, dyledion, cyngor ar berthnasau, mewnfudo, tai a llawer mwy. Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi hyfforddiant cynhwysfawr i bob gwirfoddolwr.
  • Mae NewLink Wales yn cefnogi effeithiolrwydd y gwasanaethau camddefnyddio sylweddau trwy gysylltu gwirfoddolwyr ag asiantaethau, asiantaethau â hyfforddiant a chymunedau â gwasanaethau.
  • Mae Involve Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe yn bodoli fel partneriaeth rhwng Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe ac Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Dinas a Sir Abertawe. Mae Involve yn recriwtio, yn archwilio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i weithio gyda phlant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd sy’n agored i niwed.
  • The Royal Voluntary Service (RVS) yw un o’r mudiadau gwirfoddol mwyaf yn y DU, ac mae ei waith yn cynnwys nifer o brosiectau yn ardal leol Abertawe.
  • Mae SOVA Cymru/Wales - Supporting Others through Volunteer Action yn darparu ystod eang o wasanaethau sy’n helpu troseddwyr a chyn-droseddwyr i aros allan o drafferth, cael pobl i mewn i hyfforddiant a swyddi, a galluogi pobl i ailadeiladu eu teuluoedd a’u perthnasau personol.

Cliciwch yma i dderbyn gwybodaeth bellach am Wirfoddoli a Gwaith Elusennol.

Cyfleoedd Rhyngwladol

A ydych yn ystyried astudio neu weithio dramor? Efallai bod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn rhaglen haf dramor... Mae llawer o opsiynau gwahanol ar gael i chi fel myfyriwr yn Abertawe, a gall y Tîm Ewch yn Fyd-eang yn y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol eich helpu i ddysgu mwy.

 

Gwybodaeth arall am fyw a gweithio dramor:

Rhaglenni Lleoliad Gwaith


Mae tîm y Parth Cyflogaeth yn rhedeg rhaglen lleoliad gwaith lwyddiannus iawn ar gyfer interniaethau â thâl, lleoliadau gwaith i raddedigion a rolau gwirfoddol. Mae pob un o'n lleoliadau gwaith naill ai gyda thâl neu bydd bwrsariaeth ar gael. Cânt eu hysbysebu ar y Parth Cyflogaeth ac maent yn ffordd wych o archwilio eich llwybr gyrfa.

Cliciwch yma i dderbyn gwybodaeth am ein rhaglenni lleoliad gwaith.


Cofiwch y gallwch ddefnyddio eich profiadau i weithio tuag at Wobr Cyflogadwyedd Abertawe.

Gwybodaeth recriwtio arall

 

Mae cynifer o fathau o fyrddau swyddi ar y rhyngrwyd. Dyma rai syniadau i'ch helpu i gychwyn:Archwilio mathau o swyddi

Ble i ddod o hyd i swyddi

Gweithio wrth i chi astudio

Swyddi Undeb y Myfyrwyr

Cyflwyno fideo EZ

Gwyliwch ein fideo ar y Parth Cyflogaeth yma:

Rhaglen Lleoliad Gwaith

Mae tîm y Parth Cyflogaeth yn rhedeg rhaglen lleoliad gwaith lwyddiannus iawn ar gyfer interniaethau â thâl, lleoliadau gwaith i raddedigion a rolau gwirfoddol. Mae pob un o'n lleoliadau gwaith naill ai gyda thâl neu bydd bwrsariaeth ar gael. Cânt eu hysbysebu ar y Parth Cyflogaeth ac maent yn ffordd wych o archwilio eich llwybr gyrfa.

Cliciwch yma i dderbyn gwybodaeth am ein rhaglenni lleoliad gwaith.

Cofiwch y gallwch ddefnyddio eich profiadau i weithio tuag at Wobr Cyflogadwyedd Abertawe.

Eich Parth Cyflogaeth

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein cyfleoedd yn berthnasol, yn addas ac yn gyfoes ond os gwelwch unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn anfonwch e-bost atom a rhowch wybod i ni.

Swyddi Undeb y Myfyrwyr

Gallwch wneud cais am swyddi rhan amser yn Undeb y Myfyrwyr i weithio mewn bariau ac yn ystod digwyddiadau yma: https://studentswansea.co.uk/positions

Employment Zone

Employment Zone

@SwanUniEZ

Cysylltwch â ni

Cysylltu â ni

Rydym yn garfan gyfeillgar mewn gwirionedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau byddwn wrth ein bodd yn eu clywed. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio EmploymentZone@abertawe.ac.uk neu ar Twitter  @SwanUniEZ.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version