Eich CV

Enghreifftiau o CV

Example CV1 - Arts & Humanities - CV Enghreifftiol 1 - Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cover letter to accompany Example CV1 - Llythyr Eglurhaol i gyd-fynd â CV Enghreifftiol 1

Example CV2 - Skills based - CV Enghreifftiol 2 - Ar Sail Sgiliau

Cover letter to accompany Example CV2 - Llythyr Eglurhaol i gyd-fynd â CV Enghreifftiol 2

Example CV3 - Law - CV Enghreifftiol 3 - Y Gyfraith

Example CV4 - Genetics - CV Enghreifftiol 4 - Geneteg

Example CV5 - Psychology - CV Enghreifftiol 5 - Seicoleg


Datblygu'ch CV…

Eich CV yw eich dogfen farchnata, a dyma'ch cyfle i arddangos eich sgiliau, eich rhinweddau a'ch cymwysterau i ddarpar gyflogwr.

Mae CV yn ddogfen farchnata ac rydych yn marchnata un peth - eich hun. Sicrhewch fod eich CV yn hawdd ei ddarllen ac yn broffesiynol er mwyn i gyflogwyr eisiau cysylltu â chi. Uwchlaw pob peth, gwnewch yn siŵr mai eich CV chi ydyw!

Yn gyntaf, sicrhewch eich bod wedi'ch mewngofnodi i Myfyrio; yna gallwch chi lawrlwytho fideo am feddyliau cyflogwyr am ansawdd CV: Pa mor bwysig yw CV gwych?

Dyma grynodeb o'r pwyntiau allweddol i'w cadw mewn cof:  CV Checklist ‌ (Rhestr Wirio CV)

Beth yw'r math gorau o CV?

Nid oes 'rheol' ynghylch y math gorau o fformat CV i'w ddefnyddio, eich dewis chi ydyw. Gallech ddewis datblygu 'CV yn nhrefn amser', 'CV ar sail sgiliau' neu hyd yn oed cyfuniad o'r ddau. Mae gan y CV gorau, fodd bynnag, fformat eglur drwyddo, mae’n hawdd ei sganio ac yn adlewyrchiad gwir o brofiadau'r unigolyn.

Pa mor hir ddylai fy CV fod?

Mae CV safonol yn ddwy dudalen A4 lawn fel arfer. Darllenwch fwy am fformatio'ch CV isod.

Pa wybodaeth ddylwn ei chynnwys yn fy CV?

Cofiwch mai eich dogfen farchnata eich hun yw eich CV, felly eich dewis chi yw beth i'w gynnwys. Fel rheol gyffredinol dylech geisio cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • Manylion cyswllt:  Gwnewch yn siŵr bod eich manylion cyswllt yn amlwg, wedi'u diweddaru ac yn broffesiynol.
 • Cymwysterau ac Addysg:  Cofiwch gynnwys crynodeb o'ch gradd gyfredol.
 • Profiad Gwaith:  Dylech gynnwys profiad gwaith, gan ddechrau gyda'r mwyaf diweddar.
 • Profiad Gwirfoddol:  Dylech gynnwys unrhyw waith gwirfoddol, gan ddechrau gyda'r mwyaf diweddar.
 • Cyflawniadau:  Os oes gennych unrhyw gyflawniadau arbennig, gallwch gynnwys adran o'r rhain.
 • Canolwyr:  Nid oes angen i chi gynnwys y manylion cyswllt llawn yn eich CV.

A oes angen datganiad personol yn fy CV?

Eich dewis chi ydyw! Mae eich CV yn adlewyrchiad o'ch cymwysterau, eich sgiliau a'ch rhinweddau. Nid oes rheol bendant ynghylch cynnwys datganiad personol, ac efallai na fyddwch am gynnwys un. Os hoffech gynnwys datganiad personol, fodd bynnag, ystyriwch y pwyntiau canlynol:

 • Byddwch yn gryno - tua thair brawddeg.
 • Byddai'n annog y darllenwr i ddysgu mwy amdanoch.
 • Dylai fod yn grynodeb o'r hyn sydd yn eich CV.
 • Dylai amlinellu'ch profiad a'ch meysydd arbenigol.
 • Dylech addasu'ch CV i adlewyrchu'r rôl/diwydiant rydych yn gwneud cais amdano.

Am gyngor pellach, gallwch lawrlwytho fideo am broffiliau personol yma.

Sut ydw i'n trefnu hanes fy addysg a'm cymwysterau?

Ysgrifennwch eich CV yn nhrefn amser am yn ôl, gan ddechrau gyda'ch cymwysterau mwyaf diweddar neu'ch cymwysterau cyfredol yn gyntaf.

Eich cwrs gradd cyfredol

 • Dylech gynnwys crynodeb o’ch cwrs gradd
 • Cyfeiriwch at y prosiectau grŵp neu bwnc eich traethawd hir
 • Dylech gynnwys ble rydych yn astudio, y dyddiad dechrau a'r dyddiad gorffen disgwyliedig

Eich Safon Uwch (neu gyffelyb)

 • Rhestrwch eich cymwysterau Safon Uwch/Uwch Gyfrannol
 • Dylech gynnwys manylion y canlyniadau - mae recriwtwyr graddedigion yn aml yn awyddus i wybod eich canlyniadau Safon Uwch fel rhan o'r broses recriwtio gychwynnol

Eich TGAU (neu gyffelyb)

 • Nid oes angen i chi restru'ch holl TGAU
 • Canolbwyntiwch ar y TGAU 'craidd', megis Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth
 • Am ragor o syniadau ac i glywed safbwynt cyflogwr, gallwch lawrlwytho fideo am addysg mewn CV yma.

Sut ydw i'n trefnu fy hanes gwaith neu wirfoddoli?

Yn nhrefn amser am yn ôl

 • Dechreuwch gyda'ch gwaith neu’ch profiad gwirfoddol mwyaf diweddar.
 • Canolbwyntiwch ar agweddau ar gyflogaeth neu brofiad gwirfoddol blaenorol sy'n berthnasol i'r sefydliad.

Sicrhewch eich bod yn cyfeirio at eich dyletswyddau a'ch sgiliau

 • Canolbwyntiwch ar eich rôl, eich dyletswyddau a'r sgiliau gofynnol er mwyn cyflawni'r rôl.
 • Pa dystiolaeth allwch ei darparu i gefnogi hyn?

Adran ar wahân ar gyfer profiad gwaith neu brofiad gwirfoddol

 • Gallwch ddefnyddio adran ar wahân i gyfeirio at eich profiad gwaith neu’ch profiad gwirfoddol, a allai fod yn haws i'r cyflogwr ddewis yr wybodaeth berthnasol sydd ei hangen arno.

Defnyddiwch 'Eiriau Gweithredu'

 • Defnyddiwch Eiriau Gweithredu CV i helpu i ddisgrifio'r dyletswyddau yr oedd disgwyl i chi eu cyflawni yn eich profiad gwaith neu’ch profiad gwirfoddol.

Am ragor o wybodaeth ac i glywed safbwynt cyflogwr, lawrlwythwch fideo am brofiad Gwaith mewn CV

Sut ydw i'n trefnu canolwyr mewn CV?

Cysylltwch â'ch canolwr

 • Gwiriwch fod y person rydych yn ei ddefnyddio fel canolwr yn hapus i roi geirda
 • Dywedwch wrtho am y rôl rydych yn gwneud cais amdano a pha sefydliad rydych yn cysylltu ag ef


Manylion cyswllt canolwyr

 • Gallwch nodi 'Geirda ar gael ar gais' am ei fod yn cymryd llai o le ar eich CV ac mae'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar elfennau eraill a allai gefnogi'ch cais.

CV ar gyfer gyrfa academaidd

Ewch i'r wefan Vitae am wybodaeth bwrpasol ar gyfer gyrfaoedd ymchwil academaidd:  www.vitae.ac.uk/researcher-careers

Awgrymiadau terfynol...

 • Rhowch amser i'ch hun i ysgrifennu a datblygu'ch CV.
 • Sicrhewch fod eich CV yn hawdd ei sganio ac yn 'ddarllenadwy’.
 • Defnyddiwch ffont sy'n hawdd ei darllen, megis Arial, Calibri neu Tahoma. Eich dewis chi ydyw, fodd bynnag, yn y pendraw.
 • Ceisiwch ddefnyddio ffont o leiaf maint 11.
 • Defnyddiwch bwyntiau bwled i helpu i rannu'r testun ac i'w wneud yn hawdd ei ddarllen.
 • Defnyddiwch ein Geiriau Gweithredu CV i helpu i ddisgrifio'ch profiad gwaith, eich profiad gwirfoddol neu’ch gweithgareddau allgyrsiol.
 • Sicrhewch fod eich CV yn ddwy dudalen A4 lawn o hyd.
 • Gofynnwch i rywun arall brawfddarllen eich drafft terfynol bob tro. Cofiwch nad yw'r gwiriwr sillafu yn nodi pob camgymeriad.
 • Addaswch eich CV ar gyfer y swydd neu sefydliad penodol bob tro. Ymchwiliwch y sefydliad a defnyddiwch iaith debyg yn eich CV, oherwydd bydd yn sicrhau y gall y cyflogwr eich cysylltu â'r swydd wrth sganio.
 • Gwnewch yn siŵr fod eich ymylon wedi'u halinio a'ch bod yn defnyddio'r un fformat drwy'r ddogfen.
 • Os credwch nad oes digon o le yn eich CV, newidiwch yr ymylon i fod yn gul fel bod mwy o le.
 •  I glywed awgrymiadau cyflogwyr, cliciwch yma.

Lawrlwythwch ein taflenni er mwyn cael crynodeb o awgrymiadau ar gyfer eich CV a geiriau gweithredu defnyddiol:

Developing your CV - Datblygu'ch CV

CV Action Words - Geiriau Gweithredu CV

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version