System Monitro Presenoldeb Myfyrwyr

Monitro Presenoldeb Myfyrwyr

Logo Sganio ac Eistedd

Mae system monitro presenoldeb myfyrwyr (SAM) ar waith ar Gampws y Bae a Champws Singleton.

Rydym yn gofyn i bob myfyriwr sganio ei gerdyn adnabod myfyriwr ar y mannau mynediad sydd wedi’u gosod ar y rhan fwyaf o ystafelloedd darlithio, labordai a mannau dysgu. Yna byddwn yn creu cofnod digidol o bresenoldeb y myfyrwyr.

Rydym yn gwybod mai po fwyaf o sesiynau dysgu trefnedig y mae myfyrwyr yn eu mynychu, y gorau maen nhw'n ei wneud. Bydd y system yn ein galluogi i weld a oes unrhyw un yn cael trafferth a byddwn yn gallu cynnig cymorth cyn gynted ag y bo modd!

Gwyliwch ein canllaw rhwydd ar Fonitro Presenoldeb!

Canllaw Cyflym i Fonitro Presenoldeb: Myfyrwyr a Addysgir

Arweiniad yw hwn i fonitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir yn ystod rhan a addysgir eu rhaglenni.

Beth yw Monitro Presenoldeb Myfyrwyr?

Mae'r Brifysgol yn cofnodi data presenoldeb yr holl fyfyrwyr ym mhob sesiwn ddysgu. 

Pam fod hyn yn angenrheidiol?

Mae cydberthynas rhwng presenoldeb a pherfformiad. Po fwyaf y sesiynau dysgu rydych yn eu mynychu, gorau fydd eich perfformiad, yn gyffredinol. Yn ogystal, mae'r cyrff sy'n ariannu ac yn noddi myfyrwyr yn mynnu bod y Brifysgol yn casglu data presenoldeb.

Sut fydd y presenoldeb yn cael ei fonitro?

Drwy ddefnyddio darllenwyr cerdyn a'ch cerdyn myfyriwr yn bennaf. Mae darllenwyr cerdyn wedi'u gosod ym mhob ystafell addysgu. Mewn tiwtorialau, caiff presenoldeb ei fonitro'n uniongyrchol gan eich tiwtor.

Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr?

Os ydych yn cyrraedd mwy na 15 munud ar ôl dechrau sesiwn, cofnodir eich bod yn hwyr. Os ydych yn ceisio sganio ar ôl diwedd sesiwn, ni chaiff eich presenoldeb ei gofnodi ar gyfer y sesiwn honno.

Beth os ydw i'n colli rhai sesiynau dysgu?

Os ydych yn colli nifer sylweddol o sesiynau dysgu, neu os oes patrwm sy'n peri pryder yn eich presenoldeb, bydd eich Coleg yn cysylltu â chi i drafod y pryderon a chynnig cymorth i chi. 

Beth os byddaf yn colli'r holl sesiynau dysgu?

Os ydych yn colli pob sesiwn ddysgu mewn wythnos, am ddwy wythnos yn olynol, bydd y broses monitro presenoldeb ffurfiol yn dechrau. Yn yr achos hwn, bydd rhywun yn cysylltu â chi i gynnig cymorth; ond, yn ogystal, cewch eich rhybuddio y gellir gofyn i chi dynnu'n ôl o'r Brifysgol os ydych yn parhau i golli sesiynau dysgu.

Beth os byddaf yn parhau i golli sesiynau dysgu?

Os byddwch yn parhau i golli sesiynau dysgu, bydd yn ofynnol i chi gwrdd â'ch Coleg. Os nad ydych yn gwneud hyn, ac os nad yw eich presenoldeb yn gwella - gofynnir i chi adael.

Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i gael help?

Rydym yn deall y bydd rhai myfyrwyr yn profi anawsterau sy'n effeithio ar eu presenoldeb o bryd i’w gilydd. Os ydych yn cael unrhyw anawsterau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, cysylltwch â'ch Mentor Academaidd, a fydd yn gallu eich cefnogi a'ch cynghori, neu eich cyfeirio at eraill a fydd yn gallu helpu. Gallwch hefyd ddewis ceisio cyngor a chymorth gan eich Swyddfa Coleg, MyUniHub neu Ganolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr.

Beth os bydd fy mhresenoldeb yn gwella?

Os bydd eich presenoldeb yn gwella, byddwch yn raddol yn mynd yn ôl i lawr y ‘rhannau’ o’r system bresenoldeb.

Beth os ydw i ar raglen broffesiynol?

 Mae gofynion proffesiynol ynghlwm wrth rai rhaglenni Meddygaeth a'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd, sy'n golygu bod rhaid i chi fynd i bob sesiwn ddysgu. Yn achos y rhaglenni hyn, gallai'r broses ffurfiol ddechrau os ydych yn colli unrhyw sesiwn heb reswm. Bydd eich Coleg yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ofynion.

Sut byddwch yn cysylltu â mi?

Bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi ynglŷn â'ch presenoldeb drwy anfon e-bost i'ch cyfrif myfyriwr. Defnyddir e-bost bron bob amser i gyfathrebu â myfyrwyr, felly mae'n bwysig darllen eich e-bost bob dydd. Dylech feddwl am ddarllen eich cyfrif e-bost myfyriwr bob dydd fel ymrwymiad proffesiynol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Mae'r Brifysgol yn defnyddio'r un polisi gyda myfyrwyr rhyngwladol ag sy'n berthnasol i'r holl fyfyrwyr eraill. Fodd bynnag, mae dyletswydd gyfreithiol ar y Brifysgol i gofnodi presenoldeb myfyrwyr rhyngwladol, sy'n golygu y gall fonitro'r data'n fwy trylwyr. Mae eich teitheb a'ch hawl i aros yn y DU mewn perygl os nad ydych yn mynychu sesiynau dysgu.

Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ei sganio?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod ag ef ac yn ei sganio yn y dyfodol. Ni fydd modd cofnodi eich presenoldeb ar ôl y sesiwn. 

Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn?

Rhowch wybod i'r Llyfrgell a gofynnwch am un newydd cyn gynted â phosib.

Beth os oes gennyf reswm da dros golli sesiynau dysgu?

Fel rheol, ni chaniateir i fyfyrwyr golli sesiynau dysgu. Os oes angen i chi fod yn absennol am gyfnod sylweddol - yn enwedig os bydd hyn yn dechrau'r broses absenoldeb a ddisgrifir uchod - cysylltwch â'ch Coleg cyn gynted â phosib. Fel rheol byddai absenoldeb dros 60 diwrnod yn golygu gohirio eich astudiaethau; mae'n anodd dal i fyny ar ôl absenoldeb hir, am unrhyw reswm. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa'ch Coleg.

Beth os byddaf yn defnyddio cerdyn rhywun arall?

Byddwch chi, (a pherchennog y cerdyn) yn euog o dorri Côd Ymddygiad y Brifysgol a byddwch yn wynebu camau disgyblu. Os ydych ar raglen broffesiynol, gallech wynebu ymchwiliad Addasrwydd i Ymarfer.

Beth os nad yw fy nghwrs yn cynnwys sesiynau dysgu ffurfiol?

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil, yn fyfyriwr ôl-raddedig a addysgir sy'n gweithio ar eich traethawd hir, neu'n astudio rywle arall (dramor neu mewn diwydiant), caiff eich ymrwymiad i'ch dysgu ei fonitro drwy ffyrdd eraill. Mae’r polisi monitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr ymchwil ar gael yma.

Beth os byddaf angen rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych gwestiynau, ewch i Swyddfa Wybodaeth eich Coleg neu HybMyfyrio.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version