Llwyddiant Mewn Mathemateg Ac Ystadegau

Llwyddiant Mathemateg ac Ystadegau

A oes angen gloywi'ch sgiliau mathemateg, ydych chi'n poeni am elfen fathemategol eich cwrs, neu ydych chi'n cael anhawster gydag ystadegau? Mae Llwyddiant Mathemateg ac Ystadegau (MASS) yn wasanaeth sydd ar gael i fyfyrwyr i'w helpu ag elfen fathemategol y cwrs, ni waeth beth yw eich gallu presennol. Cynigir cefnogaeth un i un gyfeillgar gan y Colegau drwy sesiynau galw heibio wythnosol anffurfiol – nid oes angen trefnu apwyntiad. Mae adnoddau dysgu ychwanegol ar gael ar-lein.

Sesiynau Galw Heibio Mathemateg ac Ystadegau

Darpariaeth Ganolog MASS

Bydd sesiynau galw heibio Canolog MASS yn dechrau yn ôl ar yr wythnos ar 9 Hydref, yn Ystafell 405 yn y Llyfrgell, Campws Singleton, ar y diwrnodau canlynol:

Dydd Llun 1-3pm a Mercher 2-4pm

Nid oes angen gwneud apwyntiad. Dim ond alw heibio i gael sgwrs gydag un o'r cynorthwywyr. Mae'n wirioneddol ddefnyddiol os allwch chi ddod gyda chi aseiniad yr ydych yn gweithio ar.

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae sesiynau galw heibio yn cynnig cymorth mathemateg ac ystadegau i fyfyrwyr yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Bydd y sesiynau’n parhau ar Gampws Parc Singleton ar brynhawniau Mercher, 2-4pm yn Labordy cyfrifiaduron 224 Glyndŵr.

Cynhelir sesiynau galw heibio yn Labordy cyfrifiaduron Parc Dewi Sant hefyd, ond rydym yn aros am gadarnhad dyddiadau ac amserau'r sesiynau hyn.

 

Adnoddau ar-lein: Mae'r dudalen Blackboard yn cynnwys ystod eang o adnoddau ar-lein y gallwch eu defnyddio yn y sesiynau neu gartref er mwyn gwella'ch sgiliau mathemateg.

 

Yr Ysgol Reolaeth

Mae sesiynau galw heibio yn cynnig cymorth â mathemateg ac ystadegau i fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth.

AMSEROEDD AGOR NEWYDD: O’r wythnos yn cychwyn 9 Hydref 2017, yr amseroedd agor yw:

Dydd Llun 4-5pm a dydd Iau 3-4pm: Ysgol Rheolaeth 107

Y Coleg Peirianneg

Mae'r Caffi (ar y cyd) Mathemateg Peirianneg a Pheirianneg â Chymorth Cyfrifiadur (CAE) yn cynnig amgylchedd anffurfiol lle gallwch alw heibio am gymorth â mathemateg peirianneg, Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a dadansoddi hanfodion peirianneg (FE). 

AMSEROEDD AGOR NEWYDD: O’r wythnos yn cychwyn 9 Hydref 2017, yr amseroedd agor yw:

Prynhawniau dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau 1-3pm: Peirianneg Ganolog A027 (gyferbyn â Coffeeopolis)

Adnoddau ar-lein:
Mae amrywiaeth o adnoddau ar gael ar-lein y gallwch eu defnyddio drwy'r dydd bob dydd drwy Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) Blackboard. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am yr adnoddau mathemateg peirianneg.

Adran y Biowyddorau

 

Yn Adran y Biowyddorau rydym yn cynnal gwasanaeth Cymorth Ystadegau wythnosol i'r holl fyfyrwyr, israddedig ac ôl-raddedig, yn ein Hadran. Fe'i cynhelir gan rota o staff academaidd ag ystod eang o brofiad o fioleg fathemategol ac ystadegol. Mae pob myfyriwr biowyddoniaeth yn derbyn e-bost ar ddechrau'r tymor yn cyhoeddi y lleoliad cyfredol ar gyfer y sesiynau galw i mewn, a mae’r wybodaeth ddiweddaraf am yr amser a lleoliadau ar gael ar yr amserlen adrannol ar y fewnrwyd.

Nod y sesiynau galw heibio hyn yw helpu myfyrwyr y Biowyddorau  ag unrhyw faterion meintiol, o gyflwyno data sylfaenol (graffiau a thablau) i ddadansoddi ystadegol a mathemateg. Nid ydym yn arbenigwyr ym mhob pwnc mathemategol, ond gallwn roi rhywfaint o help.

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn cymryd lle cyrsiau addysgu dadansoddi data a gynigir ar bob lefel yn y Biowyddorau, o'r flwyddyn sylfaen i MSc. Y nod yw eich rhoi ar y trywydd cywir, nid gwneud y gwaith ar eich rhan! Dewch â data a chwestiynau penodol, felly, a pheidiwch â'u gadael tan y funud olaf e.e. yr wythnos cyn cyflwyno prosiect ymchwil!

E-bostiwch unrhyw gwestiynau i j.c.bull@abertawe.ac.uk.

Yr Adran Ffiseg

Mae'r rhaglen Llwyddiant Mathemateg ac Ystadegau (MASS) yn yr Adran Ffiseg yn cynnwys:

  • sesiynau galw heibio wythnosol ar gyfer cymorth anffurfiol â mathemateg gan diwtoriaid ôl-raddedig cymwys; ac
  • ystod o adnoddau ar-lein ar gyfer astudio hunangyfeiriedig.

Sesiynau Galw Heibio: Mae'r rhain yn cael eu cynnal yn y Tŵr Vivian, ar yr adegau a lleoliadau a nodir ar y Coleg amserlen Gwyddoniaeth.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version