Ryseitiau

Her y Cwpwrdd Bwyd

Rydym yn teimlo’n gryf am fwyd syml, dim byd ffansi, dim ond bwyd da, gonest sydd wedi’i baratoi â chariad a gofal. Gyda rhestr o gynhwysion hanfodol a fydd yn costio cyn lleied â £31 - £35 yr wythnos, gallwch wneud 7 pryd bwyd gwych. Y gyfrinach i wneud i hyn weithio yw cadw at eich rhestr a pheidio â chael eich temtio gan gynigion eraill. Mae’r rhestr siopa’n seiliedig ar archfarchnad ond byddwch yn aml yn dod o hyd i fwyd rhatach o ansawdd gwell mewn marchnad neu siop bwydydd ethnig. Beth am roi cynnig ar Her y Cwpwrdd Bwyd ?

Ryseitiau Cyflym, Syml a Rhad Arian@BywydCampws

Yn y brifysgol, mae’n rhaid i chi goginio dros eich hun. Y newyddion da? Mae pawb yn yr un cwch, felly beth am roi cynnig ar Ryseitiau Cyflym, Syml a Rhad MASO

Tymor Picnic

Mae’r Tymor picnic wedi cyrraedd! Beth am roi cynnig ar rai o’n hoff Ryseitiau Picnic a mynd i’r awyr agored am rywbeth i’w fwyta?

Tudalennau ein hoff ryseitiau

Cymerwch gip ar wefan BBC Good Food am filoedd o ryseitiau cyffrous sy’n addas i gogyddion o bob math o allu. Rydym yn hoff o’r wefan hon gan eich bod yn gallu dewis eich archfarchnad ac mae’n dangos faint y bydd pryd bwyd yn ei gostio i’w greu - offeryn defnyddiol dros ben am goginio ar gyllideb!

Mae Big Oven yn gynhyrchydd ryseitiau sy’n gallu creu cannoedd o ryseitiau blasus o’r cyfuniadau mwyaf annisgwyl o gynhwysion sy’n weddill. Os oes bwyd ar ôl gennych yn yr oergell neu’r cwpwrdd a dydych chi ddim yn gwybod beth i wneud ag ef, beth am roi cynnig ar hyn!?

Canllawiau

Dyddiadau Pecynnu Bwyd

Yn y DU, rydym yn taflu 8.3 miliwn tunnell o fwyd a diod i ffwrdd bob blwyddyn a byddai modd bwyta’r mwyafrif ohono. Mae’r gwastraff hwn yn deillio o ddiffyg dealltwriaeth o ran y gwahaniaeth rhwng y dyddiad ar ei orau cyn, a’r dyddiad defnyddio erbyn. Edrychwch ar ein canllaw cyflym isod i ddeall y gwahaniaeth.

 • Mae’r dyddiad ar ei orau cyn ar gyfer bwydydd sy’n para’n hirach. Mae’n dangos am faint y bydd y bwyd ar ei ansawdd gorau. 

 • Mae’r dyddiad defnyddio erbyn yn ymddangos ar fwyd sy’n mynd yn wael yn gyflym. Gall fod yn beryglus bwyta bwyd ar ôl y dyddiad hwn.

 • Rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau storio ar gyfer bwydydd sydd â dyddiad ‘defnyddio erbyn’. Os nad ydych, bydd y bwyd yn sbwylio’n gyflymach. 

 • Os oes modd rhewi bwyd sydd â dyddiad 'defnyddio erbyn' yna gwnewch hyn ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y pecyn. 

 • Cyfarwyddiadau ar gyfer aelodau staff y siop yw dyddiadau arddangos tan a gwerthu erbyn, nid cwsmeriaid.

Cyngor Rhewi

Mae’r rhewgell yn ffordd gyfleus o gadw bwyd ond mae llawer o bobl yn aml yn poeni am rewi bwyd gan nad ydynt yn sicr beth gellir ei rewi a beth na ellir ei rewi. Rydyn ni wedi cymryd yr amser i roi ychydig o ganllawiau at ei gilydd a fydd yn eich helpu i arbed bwyd ac, yn fwy pwysig, arbed arian!

 • Mae rhewi bwyd yn ddiogel ar yr amod ei fod wedi’i rewi cyn y dyddiad defnyddio erbyn. 

 • Gallwch rewi bron popeth! Un o’r unig eithriadau yw caws meddal. 

 • Lapiwch y bwyd yn dda yn y rhewgell a pheidiwch ag anghofio labelu popeth gyda’r dyddiad a beth ydyw.

 • Os oes llawer o fraster ar gig, mae’n cynyddu’r peryg o suro yn ystod y cyfnod rhewi. Trimiwch y gweddillion braster cyn ei rewi. 

 • Efallai y bydd yn well gwneud piwrî o lysiau â chynnwys dŵr uchel cyn eu rhewi, yn enwedig os ydych yn bwriadu eu defnyddio yn y cyflwr hwnnw. 

 • Pan fyddwch am ddefnyddio’r bwyd yr ydych wedi’i rewi, cofiwch ei ddadrewi dros nos yn yr oergell a’i ddefnyddio o fewn 24 awr.

 • Peidiwch byth ag ail-rewi cig amrwd (gan gynnwys dofednod) neu bysgod sydd eisoes wedi’i ddadrewi.

 • Peidiwch ag anghofio, rhaid ailgynhesu bwyd sydd wedi’i goginio a’i rewi a’i fwyta ar unwaith ar ôl iddo ddadrewi’n llawn. 

 • Canllaw Da: I leihau gwastraff bwyd, rhannwch eich cig/pryd yn brydiau unigol cyn eu rhewi ac yna gallwch ddadrewi'r hyn sydd ei angen arnoch yn unig.

Prydau a Chynllunio

Caiff miliynau o dunelli o fwyd a diod y gellid eu bwyta eu taflu o’n cartrefi bob blwyddyn. Mae hyn yn costio tua £200 y flwyddyn i bob person neu £700 y flwyddyn i deuluoedd - sy’n gryn dipyn o arian i unrhyw un ond yn enwedig i fyfyrwyr. Beth am ystyried y canllawiau isod y tro nesaf yr ewch chi i’r archfarchnad i siopa am fwyd.

 • Cynlluniwch eich prydau bob wythnos.

 • Ar ôl i chi wneud hyn, ysgrifennwch restr o’r cynhwysion sydd eu hangen arnoch i baratoi’r prydau yr ydych wedi’u cynllunio ac yna ewch i’r archfarchnad i wneud eich siopa. 

 • Wrth fynd drwy silffoedd yr archfarchnad, ceisiwch ddod o hyd i’r bwydydd sydd eu hangen arnoch sydd â’r dyddiadau ‘ar ei orau cyn’ a ‘defnyddio erbyn’ hirach. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o amser gennych i’w defnyddio. 

 • Mae meintiau prydau’n bwysig oherwydd y gall prydau mawr arwain at wastraffu bwyd Edrychwch ar gyfrifydd maint prydau Caru Bwyd Casáu Gwastraff i gael gwybod faint o fwyd sydd ei angen arnoch i goginio pryd maint perffaith.

 • Bydd rhannu bwyd yn ôl maint prydau cyn ei storio/rewi yn sicrhau bod maint eich pryd yn gywir ac na chaiff unrhyw fwyd ei wastraffu.

Aros yn Ffres am Hirach

Mae gan nifer o bobl eu ffordd eu hun o drefnu eu hoergell, eu rhewgell a’u cypyrddau. Weithiau, nid eu ffordd nhw yw’r ffordd orau o gadw bwyd ar ei orau. Edrychwch ar ein canllawiau isod i sicrhau bod bwyd yn aros yn ffres am gyfnod hirach.

 • Cadwch eich ffrwythau a’ch llysiau yn y bagiau y maen nhw’n dod ynddynt gan y bydd hyn yn eu cadw’n fwy ffres am gyfnod hirach. Bydd ciwcymbr sydd wedi’i dynlapio yn para tair gwaith yn hirach na chiwcymbr nad yw wedi ei lapio yn y modd hwn. 

 • Y dyddiau hyn ceir llawer o becynnau bwyd y gellir eu hail-selio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r pecyn ail-selio y daeth y bwyd ynddo. Os na ddaeth mewn pecyn ail-selio, lapiwch y bwyd yn dda mewn haenen lynu (cling film).

 • Leiniwch waelod y silff yn yr oergell â thywel papur. Bydd hyn yn amsugno unrhyw leithder sy’n peri i lysiau bydru. 

 • I atal madarch rhag mynd yn llysnafeddog, lapiwch nhw mewn tywelion papur cyn eu rhoi yn yr oergell.

 • Peidiwch â gwahanu bananas hyd nes eich bod yn barod i’w bwyta - nid ydynt yn sbwylio mor gyflym pan maen nhw mewn bwnsiad.

 • Peidiwch â chael gwared ar fêl os yw’n crisialu neu’n mynd yn gymylog. Rhowch e yn y ficrodon ar wres canolog am 30 eiliad ar y tro i’w wneud yn glir unwaith eto.

 • Dylech gadw eich oergell rhwng 38 a 40 fahrenheit i gadw eich bwyd mor ffres â phosib. 

5 Canllaw Da Arian@BywydCampws i Arbed Arian yn yr Archfarchnad

Ydych chi’n teimlo bod siopa yn yr archfarchnad yn eithaf costus am yr hyn yr ydych yn ei brynu? Os felly, edrychwch ar ein canllawiau siopa yn yr archfarchnad a rhowch gynnig arnynt y tro nesaf i chi fynd i wneud eich siopa bwyd! Efallai y byddwch yn arbed tipyn o arian!

Canllaw 1: Cynlluniwch eich taith siopa!

Cyn mynd allan/ar-lein i wneud eich siopa bwyd, mae ysgrifennu cynllun prydau bwyd yn hanfodol. Pan fyddwch wedi penderfynu ar eich cynllun prydau, ewch i’ch cypyrddau, eich rhewgell a’ch oergell i weld beth sydd gyda chi eisoes. Pa bynnag eitemau nad ydynt gennych, ychwanegwch nhw at eich rhestr!  

Canllaw 2: Cymerwch yr her 'cam i lawr'!

Ceisiwch symud un lefel brand i lawr wrth siopa am eich bwyd. Os nad ydych yn gallu blasu’r gwahaniaeth, arhoswch gyda’r un rhatach! Beth am roi cynnig ar Offeryn Her Cam i Lawr Money Saving Expert i weld faint y gallwch chi ei arbed?

Canllaw 3: Byddwch yn ofalus gyda 'disgowntiau'!

Mae gan archfarchnadoedd gynigion ar gannoedd o gynhyrchion bob amser, ond ydyn nhw bob amser yn fargen? Yn y gorffennol, mae archfarchnadoedd wedi creu cynigion sydd yn ymddangos yn well nag ydynt. Bydd rhai manwerthwyr yn codi pris cynhyrchion yn ystod cyfnod cynigion i wneud iddi ymddangos eich bod yn cael bargen well. Os oes gennych eich llygad ar gynnyrch penodol, gwnewch eich gwaith cartref  i ganfod beth oedd pris y cynnyrch cyn ac yn ystod y cynnig - efallai nad ydych yn cael bargen yn ystod y cynnig!

Canllaw 4: Peidiwch ag anghofio’r cwponau a’r talebau!

Bydd gan y rhan fwyaf o’r archfarchnadoedd eu cylchgrawn bwyd eu hun am ddim ac ynddo byddwch fel arfer yn dod o hyd i nifer o gwponau a thalebau ar gyfer y cynhyrchion yn y siop. Hefyd, byddwch yn dod ar draws cynhyrchion â chwponau arnynt. Peidiwch â phrynu’r cynhyrchion hyn am y ffaith bod ganddynt gwponau, ddylech chi ddim eu prynu oni bai eich bod yn eu prynu fel arfer. Mae safleoedd ac apiau arian yn ôl yn ffyrdd da eraill o gael rhywfaint o arian yn ôl ar ôl i chi siopa, rhowch gynnig arnynt os hoffech!

Tip 5: Ewch i’ch marchnadoedd bwyd lleol!

Mae marchnadoedd bwyd yn lleoedd gwych i ddod o hyd i fwyd lleol o ansawdd da am bris rhesymol. Mae eich cigydd, eich gwerthwr pysgod a’ch siopau ffrwythau a llysiau lleol yn gallu bod yn rhatach o lawer na’r archfarchnadoedd, felly beth am fynd am dro i’ch siopau lleol i weld beth sydd ar gael!?

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version