Cwrdd Â'r Tîm

Alison Maguire - Rheolwr y Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol

Ali

Mae Alison Maguire yn rheoli'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol. Ymunodd Alison â'r Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr yn 2010, wedi gweithio mewn gofal cymdeithasol yn y sector gwirfoddol o'r blaen, cyn dychwelyd i astudio ym Mhrifysgol Abertawe fel myfyriwr hŷn. Hoff agwedd Alison ar y rôl yw gweld myfyrwyr yn goresgyn eu hanawsterau ariannol a dechrau teimlo eu bod yn gallu rheoli'u harian.

Mae Alison yn casáu meddwl y gallai fod wedi colli bargen ac ni all atal ei hun rhag mynd i siop sy'n cynnal sêl, "jyst rhag ofn".

Rob Ellis - Cynghorwr Gwybodaeth a Chymorth Ariannol

Rob

Mae Rob yn Rheolwr Siartredig ac mae wedi gweithio fel Cynghorwr Arian Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe am bron deng mlynedd. Ef yw Cadeirydd Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorwyr Arian Myfyrwyr (NASMA) hefyd. Mae'n angerddol am ddatblygu proffesiynol, rhoi'r pŵer i bobl gynyddu a llwyddo, ac mae'n chwilio am ffyrdd o wella a phroffesiynoli NASMA fel sefydliad a'r proffesiwn cyngor ariannol i fyfyrwyr o hyd.

Fel cynghorwr mae'n cynorthwyo myfyrwyr â phob agwedd ar faterion sy'n ymwneud ag arian myfyrwyr, ac mae'n fentor ymadawyr gofal hefyd. Arfer gwaethaf Rob yw gwario gormod o arian ar gerddoriaeth, ffilmiau a'r teledu.

 

Rachel Edwards - Swyddog Gallu Ariannol Myfyrwyr

Rachel

Mae Rachel wedi bod yn rhan o'r Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr er 2007. Ymunodd â'r Arian@BywydCampws yn 2015, ar ôl gweithio yn y Swyddfa Anableddau cyn hynny fel Cydlynydd Swyddfa Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr. Mae rôl Rachel yn Arian@BywydCampws yn cynnwys rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar ariannu, cyllidebu, cronfeydd caledi a phob mater arall sy'n ymwneud ag arian myfyrwyr, yn ogystal â chreu a chymryd rhan mewn digwyddiadau gallu ariannol difyr.

Arfer ariannol gwaethaf Rachel yw prynu pecynnau brechdanau parod ar gyfer ei chinio yn lle gwneud rhai ei hun!

Jess Hughes - Cynghorwr Gwybodaeth a Chymorth Ariannol

Jess

Mae Jess Hughes yn Gynghorwr Gwybodaeth a Chymorth Ariannol yn y Arian@BywydCampws. Ymunodd Jess â thîm Arian@BywydCampws yn 2014 ar ôl gweithio ym myd addysg, fel cynorthwyydd llyfrgell yn gyntaf ac yna fel athrawes. Rôl Jess yw rhoi cymorth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n cael anawsterau ariannol. Mae hyn yn cynnwys addysgu myfyrwyr ar bynciau megis cyllid myfyrwyr, cyllidebu, cronfeydd caledi a gallu ariannol cyffredinol.

Arfer gwaethaf Jess yw prynu coffi o siop goffi! Fel Cynghorwr Arian mae Jess yn gwybod faint y gall 'coffi dylunydd' ei gostio dros flwyddyn (£564 mewn gwirionedd!), ac anogwn bob myfyriwr i ddod â fflasg i'r brifysgol yn lle (mae hi'n ceisio gwneud yr un fath ar hyn o bryd...)

Chloe Aspland - Swyddog Gallu Ariannol Myfyrwyr

Chloe

Mae Chloe yn Swyddog Gallu Ariannol Myfyrwyr yn y Arian@BywydCampws. Cyn dechrau'r rôl hon, gweithiodd Chloe fel cynorthwyydd gweinyddol y swyddfa. Prif rôl Chloe yn y swyddfa yw rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar bob peth sy'n ymwneud ag arian myfyrwyr.

Gair i gall Chloe ar gyfer arbed arian yw datdanysgrifio o'r holl e-byst oddi wrth manwerthwyr a bwytai fel na fyddant yn eich temtio i wario arian mewn sêl a defnyddio talebau gostyngiad ar gyfer eitemau diangen.

Nettie Harry - Cynorthwyydd Gweinyddol

Nettie

Ymunodd Nettie â'r Arian@BywydCampws fel cynorthwyydd gweinyddol ym mis Chwefror 2016. Nettie yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad drwy e-bost ac ar y ffôn. Cyn ymuno â Arian@BywydCampws  gweithiodd yng Ngholeg y Gyfraith a Throseddeg a'r Gwasanaeth Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS), a chyn hynny gweithiodd yn Adran Gyllid ac Adran Adnoddau Dynol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version