Canllawiau ac Awgrymiadau Arbed Arian.

Pethau mae’n rhaid i chi eu gwybod

Canllawiau Arian

Fel myfyriwr, byddwch yn  gwybod bod arian yn aml yn brin. Rydyn ni wedi casglu rhai o’r canllawiau ariannol gorau yn ein barn ni i’w rhannu â chi. Gobeithio y byddwch yn rhoi cynnig arnynt ac yn arbed arian.

 • Os oes gennych eich llygad ar rywbeth ond dydych chi ddim yn siŵr a ddylech ei brynu, beth am ddefnyddio’r rheol 30 diwrnod? Os ydych yn dal i eisiau’r eitem gymaint ar ôl 30 diwrnod, ystyriwch ei phrynu. Byddwch fel arfer yn sylweddoli nad ydych eisiau’r eitem bellach unwaith y mae 30 diwrnod wedi dod i ben. 

 • Ewch drwy'r holl gostau mae’n rhaid i chi eu talu – byddwch siŵr o fod yn sylweddoli bod modd i chi dorri ambell beth allan. Eisiau gwybod beth i’w wneud? Ysgrifennwch bob cost sydd gennych i lawr, edrychwch am y costau y gallwch eu torri allan yn llawn ac edrychwch am ffyrdd o arbed arian ar y costau sy’n weddill. 

 • Un canllaw sy’n bwysig iawn yn ein barn ni yw adolygu eich cyfriflenni banc bob mis. Nid yw’n anghyffredin gweld costau annisgwyl yn ymddangos ar eich cyfrif.

 • Mae bob amser yn syniad da cael cronfa wrth gefn fel bod rhywfaint o arian gennych wrth gefn i leddfu’r straen os oes angen i chi dalu bil annisgwyl. 

 • Mae siopau’n hoffi anfon e-byst di-ri gyda disgowntiau i geisio denu cwsmeriaid i mewn i brynu pethau. Tynnwch eich hun oddi ar restrau post siopau i osgoi’r temtasiwn, mae wir yn gweithio!

 • Os oes angen prynu rhywbeth arnoch ar gyfer achlysur ond rydych yn gwybod na fyddwch byth yn ei ddefnyddio eto, beth am logi yn lle prynu? Erbyn hyn gallwch logi gwisgoedd a dillad ffurfiol, offer chwaraeon ac offer gwersylla.

 • Mae cyllidebu’n hanfodol er mwyn gwneud yn siŵr bod digon o arian gennych. Mae’n bosib y byddwch yn ei chael hi’n anodd cadw at gyllideb i ddechrau ond byddwch yn dod i arfer â hyn a byddwch yn siŵr o weld y buddion. Edrychwch ar ein modiwlau am ragor o wybodaeth am gyllidebu 

Sut i Gadw Eich Arian yn Ddiogel

Mae bron pawb yn siopa ar-lein y dyddiau hyn a pham lai? Mae’n syml, yn gyflym a gallwch ei wneud bron ym mhobman. Yr hyn nad yw pobl yn ei ystyried yw’r peryglon diogelwch wrth brynu pethau ar gyfrifiaduron a rhwydweithiau WiFi cyhoeddus. Treuliwch ychydig funudau’n darllen ein canllawiau gorau am sut i gadw eich cardiau banc a’ch manylion adnabod personol yn ddiogel. 

 • Dylech chi brynu o wefannau yr ydych yn ymddiried ynddynt yn unig. Mae hyn yn swnio’n amlwg ond mae llawer ohonom yn anghofio gwneud hyn.

 • Wrth siopa ar-lein, gwnewch yn siŵr bod yr URL yn dechrau gyda 'https' yn lle 'http'. Hefyd, edrychwch am symbol clo neu eicon cwmni diogelwch gan gwmni dibynadwy – mae’r symbolau hyn yn dynodi y dylai’r safle fod yn ddiogel. 

 • Dylech osgoi defnyddio cyfrifiaduron a WiFi cyhoeddus wrth brynu pethau a gwirio eich cyfrifon banc ar-lein. Mae’n dod yn fwy cyffredin i bobl siopa ar-lein ac edrych ar eu cyfrifon banc ar eu ffôn symudol gan ddefnyddio WiFi cyhoeddus. Gall hyn fod yn beryglus gan fod y platfformau hyn yn arbennig o agored i hacwyr. Arhoswch nes eich bod ar gyfrifiadur yr ydych yn gwybod ei fod yn ddiogel cyn i chi brynu unrhyw beth neu edrych ar eich cyfrifon banc.

 • Byddwch yn wyliadwrus wrth dderbyn e-byst gan manwerthwyr/HMRC ayyb sy’n gofyn i chi glicio ar ddolen neu’n gofyn i chi am rifau eich cardiau - mae’n bosib mai twyll yw’r rhain. Y peth gorau i’w wneud yw cysylltu â’r manwerthwr y cawsoch yr e-bost ganddynt i wirio ai nhw a’i hanfonodd.

Benthyciadau Diwrnod Tâl

Mae benthyciadau diwrnod tâl yn fenthyciadau tymor byr sydd wedi’u dylunio i’ch helpu gydag arian tan eich diwrnod tâl nesaf. Gall cymryd benthyciad diwrnod tâl ymddangos fel ffordd hawdd o gael arian ychwanegol ond mae’n ffordd gostus tu hwnt o fenthyca arian. Os nad ydych yn gallu fforddio ad-dalu’r benthyciad, mae’n bosib y bydd y benthycwyr yn cynnig estyniad i chi, rhywbeth a elwir yn oediad neu’n dreigl. Gall hyn fod yn ddeniadol ond nid yw benthyciadau diwrnod tâl yn hawdd eu rheoli os ydych yn eu defnyddio am fwy na’r tymor byr.

Os ydych yn ystyried cymryd benthyciad diwrnod tâl, gofynnwch i’ch hun yn gyntaf:

 • Ydy hyn ar gyfer rhywbeth hanfodol?
 • Ydw i’n gallu fforddio ad-dalu ar amser?

Os mai na yw’r ateb i un o’r cwestiynau hyn, yna nid ydych yn gallu fforddio un. 

Os ydych yn wynebu caledi ariannol, ystyriwch y canlynol:

 • Ymestyn eich gorddrafft
 • Agor cerdyn credyd 0%
 • Benthyciad gan undeb credyd
 • Gwneud cais i Gronfa Galedi Prifysgol Abertawe am gymorth ariannol

Os ydych yn ei chael hi’n anodd ad-dalu’r benthyciad diwrnod tâl neu dalu  ad-daliadau dyled eraill, gallwch ddod o hyd i gyngor cyfrinachol ac annibynnol a ddim gan Y Ganolfan Cyngor ar Bopeth neu National Debtline. Fel arall, gallwch ddod i un o’n sesiynau galw heibio a siarad ag un o’n cynghorwyr.

Cardiau Credyd

Os ydych yn eu defnyddio’n ofalus, gall cardiau credyd fod yn offerynnau da i’ch helpu gyda’ch arian ond maen nhw’n gallu bod yn gostus, yn ddryslyd ac maen nhw’n gallu eich brifo chi yn y tymor hir os cânt eu defnyddio’n anghyfrifol. Edrychwch ar ein rhesymau o blaid ac yn erbyn a’n rheolau ar gyfer cardiau credyd os ydych yn ystyried defnyddio un.

Rhesymau o Blaid

 • Gallwch adeiladu hanes credyd da os ydych yn eu defnyddio’n iawn. 
 • Os ydych ar fin mynd dros derfyn eich gorddrafft, gall ddefnyddio eich cerdyn credyd i brynu pethau fod yn rhatach na thalu’r cyfraddau llog uchel a’r dirwyon am fynd dros eich terfyn. 
 • Byddwch yn cael diogelwch ychwanegol drwy’ch cerdyn credyd os ydych yn ei ddefnyddio i brynu nwyddau dros £100.

Rhesymau yn Erbyn

 • Gallwch niweidio eich hanes credyd os nad ydych yn eu defnyddio’n iawn.
 • Ceir ffioedd a chostau os ydych yn colli unrhyw daliadau. 
 • Cyfraddau llog uwch ar gyfer codi arian a defnyddio’ch cerdyn dramor. 
 • Cyfraddau llog uwch i fyfyrwyr.

Rheolau

 • Mae cardiau credyd yn ffyrdd costus o fenthyca arian. Peidiwch â meddwl am ddefnyddio cerdyn credyd fel ffordd hawdd o fenthyca arian.
 • Peidiwch byth â mynd i gostau taliad hwyr drwy fethu taliad. Trefnwch ddebyd uniongyrchol neu archeb sefydlog ar gyfer ad-daliadau cardiau credyd. Dylech bob amser ceisio clirio'r balans ar eich cerdyn credyd. Bydd hyn yn helpu eich sgôr credyd ac yn rheoli eich gwariant.
 • Talwch eich balans yn llawn ac ni fyddwch yn talu unrhyw log. Fel arall bydd unrhyw beth yr ydych yn ei brynu gan ddefnyddio’ch cerdyn yn costio llawer, llawer mwy yn y diwedd!
 • Gan fod llog yn cael ei ychwanegu bob tro i chi godi arian, peidiwch byth â defnyddio’ch cerdyn i godi arian.
 • Talwch fwy na’r lleiafswm bob tro. Os ydych yn talu’r lleiafswm byddwch yn cario’r ddyled am gyfnod hirach ac yn talu mwy o log. 
 • Peidiwch byth â mynd dros derfyn eich cerdyn credyd. Bydd rhaid i chi dalu dirwy am hyn a rhoddir rhwystr ar eich cerdyn.

Pethau y mae’n Rhaid i chi eu Gwybod

Canllawiau’r Cartref ac Anrhegion a Wnaed â Llaw

Canllawiau’r Cartref

Rydym wedi dewis ein hoff ganllawiau ar gyfer y cartref yr ydym yn credu y byddant o fudd mawr i chi yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Edrychwch arnyn nhw isod:

 • Oes angen mwy o le ar yr arwyneb gweithio yn y gegin? Cymerwch fwrdd torri a’i osod dros ddrôr agored – gwnewch yn siŵr bod y bwrdd torri’n fwy na’r drôr, os nad ydyw, ni fydd y bwrdd torri’n cydbwyso.

 • Oes angen rhagor o le hongian yn eich cwpwrdd dillad? Cadwch agoriadau caniau a diodydd a rhowch nhw dros ben cambrenni. Nawr mae gennych gambren arall yn hongian oddi ar un arall. Rydych newydd ddyblu’r lle sydd gennych i hongian dillad!!

 • Cadwch eich cynwysyddion prydau parod. Mae’r rhain yn ddefnyddiol a gellir eu defnyddio fel bocsys bwyd. 

 • Oes angen pecyn iâ arnoch? Dewch o hyd i sbwng a’i roi mewn bag bwyd plastig clir dan sêl a rhowch e yn y rhewgell. 

 Anrhegion a Wnaed â Llaw

Y tro nesaf y mae’n rhaid i chi roi anrheg, beth am roi anrheg a wnaed â llaw? Ceir rhai o’n hoff anrhegion rhad a wnaed â llaw isod:

 • Os ydych yn teimlo’n greadigol, dewch o hyd i farciwr parhaol a chwpan gwyn plaen ac addurnwch e mewn steil i siwtio’r unigolyn. 

 • Cadwch jar gwydr, golchwch e allan a’i lenwi â hoff fyrbrydau’r unigolyn. Peidiwch ag anghofio ei addurno i’w wneud yn fwy deniadol.

 • Dewch o hyd i ffrâm lluniau, cymerwch y gwydr a’r cefn allan, peintiwch y ffrâm ac atodwch resi o gortyn i’r cefn. Nawr mae gennych ffrâm sy’n gallu dal sawl llun.  

Ble Gallaf Ddefnyddio Disgownt i Fyfyrwyr?

Mae disgownt myfyrwyr yn wych, gallai arbed llawer iawn o arian i chi. Bydd ambell manwerthwr yn derbyn cardiau UCM fel yr unig brawf o statws myfyriwr ond bydd y mwyafrif yn derbyn cerdyn llyfrgell eich prifysgol. Edrychwch ar ein rhestr am rai o’r manwerthwyr sy’n cynnig disgownt i fyfyrwyr

Siopau

 • Amazon - 5% - 10%
 • Warehouse - 10%
 • Blue Inc - 10%
 • Miss Selfridge - 10%
 • New look - 10%
 • Accessorize - 10%
 • Soletrader - 10%
 • Office - 10%
 • The Fragrance Shop - 10%
 • Superdrug - 10%
 • Savile Row - 15%
 • Surfdome 15%
 • Jack Wills - 20%

Teithio

 • Megabus - 10%
 • National Express - 25%

Bwyd ac adloniant

 • The Co-operative Food - 10%
 • Frankie and Bennys - 20%
 • Chiquito - 25%
 • Odeon - 25%
 • Pizza Express - 40%

Teithio’n Rhad

Bydd rhaid i nifer o fyfyrwyr ddefnyddio cludiant cyhoeddus yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i deithio’n rhatach:

Hedfan

 • Os oes rhaid i chi hedfan adref, defnyddiwch wefan gymharu ar gyfer teithiau hedfan i gael y prisiau hedfan gorau. Bydd modd i chi hefyd osod hysbysiadau i adael i chi wybod pryd y mae’r teithiau hedfan rhatach ar gael. 
 • Ceisiwch hedfan yn ystod yr wythnos neu yn ystod oriau anghymdeithasol os yw’n bosib. Bydd y tocynnau awyren yn rhatach a bydd y teithiau hefyd yn dawelach. 

Trên

 • Gall cardiau rheilffordd arbed 1/3 i chi ar gost eich tocyn – arbedwr arian gwych os ydych yn defnyddio’r trên yn rheolaidd. Ond cofiwch, os ydych yn anghofio’ch cerdyn rheilffordd bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng tocyn rheilffordd am bris gostyngol a thocyn pris arferol. 
 • Os ydych yn mynd ar daith trên sy’n aros mewn nifer o leoedd ar hyd y ffordd, edrychwch i weld a fyddai’n rhatach prynu tocynnau ar wahân am bob arhosfan – fel arfer, bydd yn rhatach o lawer. 

Bws

 • Mae gan rai o’r prif gwmnïau bws docynnau bws rhad dros ben, weithiau am £1 yn unig! Peidiwch ag anghofio edrych ar y bysiau y tro nesaf yr hoffech fynd adref. 
 • A fyddwch yn defnyddio’r bws i fynd o amgylch Abertawe wrth i chi astudio yma? Os felly, efallai y bydd yn werth i chi brynu pas bws. Gall hyn arbed arian i chi a hefyd ni fydd rhaid i chi boeni am dalu ar gyfer bws ar ôl prynu pas bws.  

Byw yn Abertawe

Mae’r gost o fyw yn Abertawe’n gymharol rad o’i chymharu â nifer o ddinasoedd eraill yn y DU. Serch hynny mae’n dal i fod yn bwysig iawn bod darpar fyfyrwyr yn paratoi eu cyllideb cyn iddynt ddod i’r Brifysgol.

Ar gyfartaledd, bydd myfyrwyr  sy’n astudio yn Abertawe’n gwario rhwng £6000 a £9000 (dros 40 wythnos) ar gostau byw. Mae lefel y costau hyn yn dibynnu’n fawr ar eich ffordd o fyw a bydd yn amrywio o berson  i berson, ond mae bob amser yn syniad da llunio cyllideb - a chadw ati! Mae’r ffigyrau isod i gyd wedi’u cyfrifo ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2014/15.

Costau Neuaddau Preswyl

Costau Preswylfeydd Preifat

Gwariant

Costau fesul Wythnos

Gwariant

Costau fesul Wythnos

Rhent

£82.00 - £133.00

Rhent

£64.00 - £85.00

Nwy/Trydan/Dŵr

Wedi’i gynnwys yn y Rhent

Nwy/Trydan/Dŵr

£15.00

Yswiriant Cynnwys

Wedi’i gynnwys yn y Rhent

Yswiriant Cynnwys

£2.50

Band Eang

Wedi’i gynnws yn y Rhent

Band Eang

£4.00

Costau Teithio

£12.00

Costau Teithio

£12.50

 

Costau Byw Cyffredinol

Cost yr Wythnos

Gwariant Hamdden

£25.00

Parcio

£10.00

Trwydded Deledu

£2.80

Golchi Dillad

£4.00

Bwyd

£40.00

Ffôn (llinell tir a symudol)

£7.50

Dillad

£10.00

Costau Gofal Plant

£90.00


Mae’r ffigyrau hyn wedi’u seilio ar gostau go iawn a dalwyd gan fyfyrwyr a gellir eu gostwng yn hawdd gyda chyllidebu gofalus. Mae’n bosib nad yw’r gwariant hwn yn berthnasol i chi a, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai nad ydynt yn adlewyrchu’r gost go iawn y byddwch yn ei thalu. Nid yw’r ffigyrau hyn yn caniatáu ar gyfer amgylchiadau unigol a bwriedir iddynt fod yn ganllaw cyffredinol yn unig i’ch helpu i baratoi eich cyllideb cyn mynd i’r Brifysgol.

Close
Close dashboard

Your user name is the first part of your Swansea University e-mail address before the @ symbol.

If your email address is 123456@swansea.ac.uk then your user name is 123456. Use your normal University password.

If you have problems logging in using your username and password then please contact IT Support, telephone:(01792 29) 5060.

You can change your password at My Password

Accessible Version